BİMTAŞ Genel Kurul Olağanüstü Toplantısına Çağrı 2023

BİMTAŞ BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLER 

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI


Yönetim Kurulumuzun  29.08.2023 tarih 2023/58 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27 Eylül 2023 Çarşamba günü Saat 12:30 ‘da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.


İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 19 Ekim 2023 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.


Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.


YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ

        Resul Emrah ŞAHAN                       GENEL MÜDÜR

    Özgür Bora YAPRAK

Şirket Merkezi Adresi: 

Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Eski TÜYAP Binası

NO:50 34430 Tepebaşı – Beyoğlu - İSTANBUL

Tel:  +90 212 245 99 00  

Fax: +90 212 245 98 96

Web: www.bimtas.istanbul
BİMTAŞ BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLER 

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

27 Eylül 2023 TARİHİNDE YAPILACAK 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ


1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

3- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi, 

4- Dilek, temenniler ve kapanış.  


V E K A L E T N A M E

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

BİMTAŞ BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLER

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin 27 Eylül 2023 Çarşamba günü Saat: 12:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz. 
Vekilin(*) ; 


Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: 


T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :